Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

8895 faad 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
winiarnia
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viaistsoeasy istsoeasy
winiarnia
1652 ebae 500
5869 83e7
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Her (2013) Spike Jonze

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadumbscream dumbscream
winiarnia

winiarnia
6791 6fd1 500
6437 cfdc
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

June 29 2017

winiarnia
8056 6e6e
6022 474c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

June 28 2017

6005 c0b3 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
5937 1e22
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
winiarnia
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
winiarnia
6744 f12d 500

June 05 2017

winiarnia
5221 5a9d
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
winiarnia
2222 0111
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaistsoeasy istsoeasy
3876 6cbb 500

midnight-charm:

Bella Hadid photographed by Travis Schneider

Reposted fromtosiaa tosiaa viaistsoeasy istsoeasy
winiarnia

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl